Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Serwis internetowy, zwany też Sklepem Internetowym, dostępny pod adresem: https://klunkrywielkopolskie.shop/ jest platformą prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną Furia z siedzibą w Tulcach, kod pocztowy (63-004), ul. Narcyzowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534099, NIP 7773244127 REGON: 360315472.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - oznacza Spółdzielnię Socjalną Furia z siedzibą w Tulcach, kod pocztowy (63-004), ul. Narcyzowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534099, NIP 7773244127 REGON: 360315472.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.klunkrywielkopolskieshop

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres mailowy na które założone jest konto, numer telefonu) podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, dający także możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Spółdzielnia Socjalna Furia, ul. Narcyzowa 7, 63-004 Tulce 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@spoldzielnia-furia.pl 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 512 980 255 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 83 1750 0012 0000 0000 2725 5318

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00-15:00

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne w celu korzystania ze Sklepu

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,

4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych tj., imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu adres mailowy na które założone jest Konto W przypadku przedsiębiorcy należy wskazać dane, które są konieczne do wystawienia faktury tj. nazwa firmy, adres, NIP

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez samodzielne usunięcie konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adresy podane w § 3

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych w Zamówieniu. W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie), przy czym Klient ma możliwość zalogowania się do Sklepu także po wyborze Produktu, a także możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3,

5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz opłacić zamówienie lub przy wyborze płatności za pobraniem przy odbiorze osobistym kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa

b. Przesyłka kurierska

c. Paczkomat InPost

d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia pod adresem: ul. Grochowska 59 a, 61-001 Poznań

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze (wyłącznie przy odbiorze osobistym)

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. Informacje na temat dostępnych w Sklepie form płatności są publikowane w zakładce: https://klunkrywielkopolskie.shop/content/5-platnosci, z kolei informacje na temat dostępnych w Sklepie sposobów dostawy (w tym na temat kosztów dostawy oraz orientacyjnych terminów dostawy) są publikowane w zakładce: https://klunkrywielkopolskie.shop/content/1-dostawa-i-zwroty

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w dniu odbioru przesyłki, przy czym sam odbiór powinien nastąpić w terminie najpóźniej 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5

niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy w ramach tego samego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

6. Początek biegu terminu realizacji zamówienia Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu dostępna jest na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i zwroty” https://klunkrywielkopolskie.shop/content/1-dostawa-i-zwroty oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest w zakładce „Dostawa i zwroty”: https://klunkrywielkopolskie.shop/content/1-dostawa-i-zwroty

4. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

e. Konsument powinien zwrócić Produkt do Sklepu. Zwrotu Produktu do Sklepu można dokonać w dowolny sposób, poprzez dostarczenie go na adres Sprzedawcy podany w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem powyższego terminu 14 dni,

f. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu,

g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego).

3. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Podczas składania reklamacji można posłużyć się przykładowym formularzem reklamacyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty”: https://klunkrywielkopolskie.shop/content/1-dostawa-i-zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

6. Produkty zwracane przez Klienta w ramach procedury reklamacyjnej należy zwrócić na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie odnoszące się do Konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Ponadto, Komisja Europejska udostępniła platformę zawierającą narzędzia służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów ze Sprzedawcą (tzw. platforma ODR) dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W celu rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą Konsument ma prawo skorzystać z narzędzi oferowanych przez platformę.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://klunkrywielkopolskie.shop/content/3-polityka-prywatnosci.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W związku z korzystaniem ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych lub naruszających prawo, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w celach sprzecznych z prawem lub przeznaczeniem Serwisu internetowego.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, aktualizacji danych Sprzedawcy (w tym danych teleadresowych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta. Zmiana Regulaminu wiąże Klientów od dnia jej wejścia w życie, przy czym Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może usunąć Konto w sposób określony w § 6 ust. 4 Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Rejestracja

Załóż nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło